ЗАЕВ Академија за јавни политики 23-24

Во рамки на „ЗАЕВ Академија за јавни политики“, целта ќе биде континуирана едукација и унапредување на вештините на учесниците, притоа разбирајќи го процесот на креирање јавни политики. Точниот број на ученици, потребните професионални квалификации и компетенции, процесот на аплицирање, процесот на селекција, точната програма со предавања и интерактивни работилници, семинари и посети дополнително ќе биде дефинирана. Реализацијата на оваа Академија предвидува одбележување на 2 меѓународно значајни денови, и тоа

15 Септември - Меѓународен ден на демократијата

Првиот модул на оваа Академија ќе биде со одбележување на Меѓународниот ден на демократијата, 15 Септември (International Day of Democracy, 15 September), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации со цел изградба на општество со инклузивно демократско владеење, со почитување на човековите права и владеење на правото. Во одбележувањето ќе бидат организирани активности за постигнување социјална правда, поттикнување економски и социјален развој на заедницата и кохезија на општеството.

21 Мај - Светски ден на културната разноличност за дијалог и развој

Вториот модул на оваа Академија, во кој покрај останатите активности ќе биде одбележани Светскиот ден на културната разноличност за дијалог и развој, 21 Мај (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, 21 May), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации со цел градење на интеркултурен дијалог. Активностите ќе бидат насочени кон креирање јавни политики со почит кон социјалните, етничките, националните, верските и културните разлики како посебност. Меѓу претходно наведените активности ќе биде и отварање на локална галерија (во подземниот плоштад на територијата на општина Струмица), која ќе им помогне на идните генерации да се поврзат со историјата и делата од минатото, а истовремено да градат интеркултурно општество. Оваа галерија ќе има за цел да го промовира диверзитетот на културното богатство, како најдобрата гаранција за мирен и праведен свет на културна разноличност.

Иницијативи кои ќе се имплементираат во програмта се:

Започнување Истражувачки проекти за јавни политики водени од учесниците, фокусирани на одредени области како што се здравството, образованието или животната средина

 • Поставување јасни рокови за различни фази од истражувачкиот проект со цел да се обезбеди прогрес и поттикне чувство на одговорност спрема исполнување на задачата;
 • Поттикнување на учесниците да спроведат интервјуа, анкети или студии на случај за да се соберат примарни податоци и увид за нивните препораки за апликативност најавните политики;
 • Организирање периодични презентации за напредокот на истражувањата или работилници каде што учесниците можат да ги споделат своите резултати и да добијат повратни информации од своите колеги-учесници и експертите;
 • Поттикнување на учесниците да ги објавуваат своите резултати од истражувањето или да ги презентираат на конференции или симпозиуми за јавни политики за да се максимизира нивното влијание и видливост.

ОрганизирањеСимулации на јавни политики каде учесниците ќе имат доделено улоги на креатори на политики, вклучувајќи се во дебати, преговори и процеси на донесување одлуки

 • Идентификување на релевантно сценарио за јавна политика или општествено прашање што учесниците ќе го симулираат, осигурувајќи дека ги одразува предизвиците од реалниот свет и вклучува повеќе засегнати страни;
 • Доделување улоги на учесниците, како што се креатори на политики, претставници на интересни групи и експерти;
 • Воведување елементи на непредвидливост и комплексност во симулациите, предизвикувајќи ги учесниците да ги приспособат своите политики во динамични средини;
 • Поттикнување на учесниците да ги анализираат импликациите и последиците од нивниот избор на политики, притоа организирајќи сесии за дебрифинг по секој круг за да се дискутираат резултатите, научените лекции и да се размислува за процесите на донесување одлуки;
 • Ангажирање на креатори на политики како ментори или советници за време на симулационите вежби, обезбедувајќи им на учесниците конструктивни насоки и совети, давајќи повратни информации по симулационите вежби.

Интерактивни “Policy Speaker Series” со креатори на јавни политики политики, експерти и лидери за да одржат предавања и да се вклучат во дискусии за клучните политички теми

 • Идентификување на влијателни креатори на политики, експерти и лидери кои можат да придонесат во интерактивните сесии и да се обезбеди широк опсег опфатени перспективи и теми;
 • Промовирање на интерактивни сесии овозможувајќи им на учесниците да поставуваат прашања, да се вклучат во дијалог со говорниците и да добијат реална претстава во предизвиците на реалниот свет на политиките и поттикнување на учесниците да организираат последователни работилници .

Поттикнување на учесниците да дизајнираат и имплементираат кампањи за застапување јавни политики со фокус на актуелни прашања

 • Менторство на учесниците во развојот на стратешки план за застапување, вклучувајќи конкретни цели и акциони чекори и овозможување мултимедиа обука на учесниците, со цел ефективно да ја пренесат својата порака преку интервјуа, текстови или соопштенија за јавноста;
 • Креирање дигитален простор на веб-страницата на Фондацијата каде што учесниците ќе можат да ги споделат своите искуства за да ги инспирираат и мотивираат другите да се вклучат во процесот на јавни политики и евалуација на влијанието и ефективноста на кампањите за застапување преку собирање повратни информации, следење на промените или резултатите од јавните политики;
Skip to content