ЗАЕВ Социјално-хуманитарна програма 2023-24

Во рамки на „ЗАЕВ Социјално-хуманитарна програма“ преку вршење на дејности и хуманитарни активности за поддржување на заедницата преку помош (материјална и нематеријална) на ранливи категории на граѓани и подобрување на животот на ранливото население во заедницата, предвидено е одбележување на:

20 Февруари - Светски ден на социјалната правда

Одбележување на Светскиот ден на социјалната правда, 20 Февруари (World Day of Social Justice, 20 February), прогласен од Генералното собрание на Обединетите нации како ден посветен на борбата против сиромаштијата, невработеноста и еднаквоста. Имајќи предвид дека целта на одбележувањето на овој ден е промовирање на солидарноста, еднаквоста и рамноправноста, ќе биде реализирано мапирање на територијата на општина Струмица, кое би опфатило различни целни групи на семејства и индивидуалци (млади и возрасни). Целта на мапирањето е да се направи објективна анализа преку сумирање на резултатите од целните групи во поглед на возраст, пол, професија (дали станува збор за испитаници кои вработени, но со многу ниски примања; дали станува збор за испитаници кои се невработени, но се активни баратели на работа или пак истите воопшто не се вклучени на пазарот на труд ниту како вработени, ниту како активни баратели на работа) и работно искуство (дали испитаниците имаат квалификации да бидат вклучени на пазарот на труд ако станува збор за невработени испитаници). По завршувањето на ова мапирање, во рамки на „ЗАЕВ Социјално-хуманитарна програма“, крајна цел ќе биде изработка на Социјално-инклузивна мапа која ќе биде патоказ (roadmap) со преземените конкретни активности (како на пример: помош при професионална квалификација на испитаниците од целните групи, помош преку препорака за работно место на испитаниците од целните групи, советодавна помош на испитаниците од целните групи). Претходно наведените активности треба да резултираат кон намалување на сиромаштијата кај целните групи преку нивна социјална инклузија во општествените процеси, со фокус насочен кон градење поправедно и вистинско хумано општество.

19 Август - Светски ден на хуманитарноста

Одбележување на Светскиот ден на хуманитарноста, 19 Август (World Humanitarian Day, 19 August), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации, кој се совпаѓа со годишнината од бомбардирањето на седиштето на Обединетитенацииво Багдад, 2003 година. Одбележувањето на овој ден ќе биде во чест на сите хуманитарни работници кои ги изгубиле своите животи за хуманитарни цели, но, исто така, има за цел да ја зголеми желбата кај јавноста за потпомагање на хуманитарни активности. Оттаму, истиот ќе биде одбележан со низа активности во форма на донации со хуманитарна помош во облека, вода, храна и средства за лична хигиена на местата каде е потребно.

5 Септември - Меѓународен ден на милосрдието

Меѓународниот ден на милосрдието е меѓународен ден кој се одбележува секоја година на 5 септември. Тој беше прогласен од Генералното собрание на Обединетите нации во 2012 година. Главната цел на Меѓународниот ден на добротворноста е да се подигне свеста и да се обезбеди заедничка платформа за добротворни активности ширум светот за поединци, добротворни, филантропски и волонтерски организации за нивни цели на локално, национално, регионално и меѓународно ниво.

20 Ноември - Меѓународен ден на детето

Одбележување на Светскиот ден на детето на 20 ноември, кој е денот кога Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои Декларацијата за правата на детето, но и датумот кога Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои Конвенцијата за правата на детето. Покрај другите активности, оваа програма ќе биде посветена на подобрување на условите за раст и развој на децата, со оглед на фактот дека првите години на секое дете се клучни во градењето на личноста. Со користење на инклузивен пристап во кој ќе бидат вклучени децата од ранливите категории.

5 Декември - Меѓународниот ден на волонтерството

Одбележување на Меѓународниот ден на волонтерството, 5 Декември (International Volunteer Day, 5 December), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации со цел да се подигне свеста за непроценливото влијание кое активностите на волонтерите го имаат врз заедницата и општеството. Овој ден ќе биде одбележан со работна акција која ќе вклучува помош во домовите (материјална и/или нематеријална) на ранливи категории на граѓани, во која работна акција секој што ќе има можност и желба, ќе може да се придружи и да биде волонтер. Оваа работна акција има за цел подигање на свеста за давање свој доброволен придонес во подобрување на општеството, инспирирано единствено од слободната волја, а не од желбата за материјална или финансиска добивка.

20 Декември - Меѓународен ден на човечката солидарност

Меѓународниот ден на човечката солидарност, 20 Декември (International Human Solidarity Day, 20 December), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации, кое ја идентификуваше солидарноста како една од основните и универзални вредности врз кои треба да се засноваат односите меѓу луѓето.

Skip to content