ЗАЕВ Хакатон 23-24

Во рамки на„ЗАЕВ Хакатон“ кој има за цел да поттикне млади, креативни и иновативни луѓе да изработат предлог иновативни софтверски и мултимедијални решенија центрирани околу одредена актуелна тема, предвидени се одбележувања на:

11 Февруари - Меѓународен ден на девојките и жените во науката

Меѓународниот ден на девојките и жените во науката, 11 Февруари (International Day of Women and Girls in Science, 11 February), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации,а кој ќе биде одбележан преку развивање иновативни софтверски и мултимедијални предлог-решенија и концепти, на кој ученици ќе бидат девојки и жени. Овој хакатон ќе биде реализиран со цел да се зголеми интересот на девојките и жените кон вклученост во науката, имајќи предвид дека жените се сè поприсутни во науката, но тој напредок и нивна вклученост не се доволни.

21 Април - Светски ден на креативноста и иновативноста

  • Одбележување на Светскиот ден на креативноста и иновативноста, 21 Април (World Creativity and Innovation Day, 21 April), поддржувајќи ги „Глобалните цели за одржлив развој на Обединетите нации преку организирање на хакатон, како ден кој ќе биде стимулација на креативноста во решавањето на проблемите поврзани со постигнувањето на целите за одржлив развој. Истиот ќе им овозможи на учесниците да создадатпредлог-решенија и концепти за краток период,а времетраењетои видот на хакатонот дополнително ќе бидат дефинирани. Организацијата на хакатонот ќе има за цел да ги поттикне и мотивира младите да размислуваат во насока на развивање на иновативни софтверски и мултимедијални решенија. Тематиката која дополнително ќе биде определена, покрај креативноста ќе поттикне и претприемничко размислување кај младите.Предлог-решенијата и концепти треба да бидат наменети за решавање на специфичен проблем со кој се соочува група на граѓани, со предлог стратегија за имплементација и промоција на истата.

20 Јуни - Светски ден на бегалците

Светскиот ден на бегалците, 20 Јуни (World Refugee Day, 20 June), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации како ден посветен на бегалците кои биле принудени да ги напуштат своите домови, пред сè, поради воени судири, насилство и прогон. Овој хакатон ќе биде реализиран во насока на развивање иновативни софтверски и мултимедијални предлог-решенија и концепти за справување со приливот на бегалци. Овие предлог-решенија и концепти треба да помогнат на справување со егзодусот во Украина, имајќи предвид дека истиот може да стане најголемата бегалска криза на векот.

 

15 Јули - Светски ден на вештини на младите

Светскиот ден на вештини на младите, 15 Јули (World Youth Skills Day, 15 July), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации како ден посветен на младите, ќе биде одбележан преку организација на хакатон со развивање иновативни софтверски и мултимедијални предлог-решенија и концепти за успешен професионален развој на младите. Овој хакатон треба да резултира со предлог-решение или концепт за градење вештини и компетенции прилагодени на потребите на современиот пазар на труд, а кои треба да бидат алатка за конкурентност на младите на истиот.

 

Инцицијативи кои ќе бидат имплементирани во програмата се:

Организирање на Хакатон за социјални иновации фокусиран на развивање иновативни решенија за прашања од социјален карактер, каде што учесниците можат да формираат тимови и да работат на проекти со фокус на справување со предизвици во области како што се образованието, здравството, одржливоста или подготвеност и одговор при катастрофи

  • Можност за имплементација на хибриден хакатон, овозможувајќи им на учесниците покрај физичко присуство да се приклучат и виртуелно, за да се допре до поширок опсег на учесници и да се поттикне глобалната соработка на дефинираните тематики;
  • Воведување програма за менторство каде учесниците ќе имаат пристап до експерти и професионалци во областа, со цел да им се обезбедат насоки, техничка експертиза и стратешки совети во текот на хакатонот;
  • Организирање теренски презентации на крајот од хакатонот, каде што тимовите ги прикажуваат своите решенија пред комисија од судии составена од експерти и лидери во заедницата;
  • Препознавање и наградување на извонредните проекти преку овозможување поддршка во усовршување на победничките идеи, поврзување со релевантни ресурси, потенцијални инвеститори или финансиска помош при имлементација на проектот.

Организирање „Хакатон за добро - Поголемата слика“ каде учесниците ќе соработуваат со локалната заедница за да ги идентификуваат конкретните предизвици со кои се соочува истата, работејќи на развивање технолошки решенија за да им помогнат на заедниците да го подобрат своето дејствување во пракса

  • Идентификување локални заедници кои се заинтересирани да учествуваат и да ги споделат специфичните предизвици со кои се соочуваат или области каде технолошките решенија би можеле да имаат значително влијание;
  • Организирање „Демо ден“ каде претставниците од локалните заедници можат да ги претстават предизвиците со кои се соочуваат пред потенцијалните учесници, овозможувајќи им да изберат на кој предизвик би сакале да работат;
  • Организирање менторски сесии со експерти, технолози и претприемачи кои можат да ги предводат учесниците во развивањето на нивните решенија и справувањето со специфичните потреби на локалните заедници;
  • Фасилитирање при градење заедница за споделување знаење каде учесниците и локалните заедници можат да продолжат да имаат интердисциплинарна соработка.
Skip to content