ЗАЕВ Академија за млади лидери 23-24

Во рамки на „ЗАЕВ Академија за млади лидери“ е предвидено учесниците да можат да работат индивидуално и во групи со истакнати поединци, стекнувајќи лидерски вештини и унапредувајќи го својот професионален раст и развој. Точниот број на ученици, потребните професионални квалификации и компетенции, процесот на аплицирање, процесот на селекција, точната програма со предавања и интерактивни работилници, семинари и студиски посети дополнително ќе биде дефинирана. Реализацијата на оваа Академија предвидува одбележување на два меѓународно значајни денови и тоa

24 Јануари - Меѓународен ден на образованието

Зимски модул кој ќе започне со одбележување на Меѓународниот ден на образованието, 24 Јануари (International Day of Education, 24 January), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации, кој ќе биде реализиран преку поттикнување на креативното размислување кај младите користејќи анализа на истражувачки проекти базирани на научни методи. Преку оваа активност, младите ќе бидат едуцирани како да употребуваат научни методи преку формулација, тестирање и потврда на хипотеза, а резултатите од истражувачкиот проект да бидат применливи. Истата ќе претставува активност со интердисциплинарен карактер, кој предвидува инклузивен пристап во формирањето на тимовите кои ќе бидат учесници на ЗАЕВ Академија за млади лидери од Западен Балкан.

12 Август - Меѓународен ден на младите

Летен модул кој ќе започне со одбележување на Меѓународниот ден на младите, 12 Авуст (International Youth Day, 12 August), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации, преку реализирање низа активности. Претходно наведените активности ќе бидат со цел мотивација на младите поактивно да се вклучат во сите области од општествениот живот и да се охрабрат при носење одлуки од животно значење. Активности, кои младите треба да ги преземат за својата иднината, со што би обезбедиле подобра позиционираност во општеството.

Програмата ќе се имплементира преку следните иницијативи:

Работилници за лидерство со фокус на развивање на лидерски вештини, вклучувајќи ефективна комуникација, одлучување и решавање проблеми

 • Покана на лидери од различни области како гости говорници или фасилитатори кои можат да ја споделат својата експертиза за етичкото лидерство, општествената одговорност и справувањето со лидерските предизвици;
 • Развивање работилници со интерактивни сесии кои вклучуваат групни дискусии, студии на случај и практични активности;
 • Обезбедување на учесниците со релевантни материјали за учење или онлајн ресурси, овозможувајќи сеопфатни услови за нивна продуктивност за време на работилниците;
 • Последователни сесии (Follow up sessions) по работилницата каде што учесниците можат да продолжат да ги споделат своите искуства и да бараат дополнителни професионални совети.

Воспоставување менторски програми каде што младите лидери ќе ја имаат можноста за професионално вмрежување и дискусија со професионалци кои споделуваат насоки и совети за градење на професионалниот живот

 • Идентификување на професионалци и/или лидери кои се подготвени да се вклучат како ментори и можат да обезбедат конструктивни насоки и поддршка за младите лидери;
 • Процес на аплицирање за менторство каде што младите лидери можат да ги изразат своите интереси, цели и области на фокус на менторството;
 • Усогласување на менторите и младите лидери врз основа на нивните области на експертиза, интереси и компатибилност;
 • Воспоставување јасни насоки и очекувања од програмата за менторство, вклучувајќи ја зачестеноста на состаноците, претпочитаните начини на комуникација и времетраењето на менторството;
 • Фасилитирање на првична средба помеѓу менторите и младите лидери за да се воспостави професионален однос и да се постават целите на менторството;
 • Обезбедување постојана поддршка на менторите и младите лидери, овозможувајќи ресурси за да се реализира конструктивно менторско искуство;
 • Евалуација на повратни информации од менторите и младите лидери за да се оцени ефективноста на програмата и да се направат прилагодувања по потреба;
 • Спроведување на компонента за обратно менторство, каде што менторите можат да учат од младите лидери, поттикнувајќи заемно учење и размена на знаење;
 • Организирање периодични настани за професионално вмрежување каде менторите и младите лидери можат да ги зголемат своите можности за иден напредок.

Започнување Проекти за социјално влијаниекаде учесниците ќе имаат задача да ги идентификуваат социјалните предизвици во нивните заедници и да развијат проекти кои создаваат позитивни промени

 • Фасилитирање на сесии со „бура на идеи“(brainstorming sessions) каде што учесниците можат да идентификуваат социјални предизвици во нивните заедници;
 • Назначување ментори / советници да ги водат учесниците низ фазите на развој и извршување на проектот;
 • Овозможување обуки или работилници за управување со проекти, буџетирање и ангажман во заедницата со цел учесниците да се стекнат со потребните вештини;
 • Наградување на успешните проекти со апликативно социјално влијание преку награди, грантови или јавно признание, со цел дополнителна мотивација и инспирација на учесниците;
 • Воспоставување партнерства со инвеститори или филантропски организации за да се обезбедат дополнителни можности за финансирање и менторство за извонредните проекти со апликативно социјално влијание;
 • Поттикнување на прекугранична соработка преку подржување на учесниците да формираат меѓународни тимови и да се справат со социјалните предизвици кои се протегаат надвор од нивните локални заедници.

Организирање натпревари за јавно говорење каде младите лидери можат да ги демонстрираат своите комуникациски вештини и да ги претстават своите идеи за тематики од општествено значење

 • Тренерски сесии за вештини за јавно говорење, вклучувајќи гласовна модулација, говор на телото и техники за убедлива комуникација;
 • Организирање на прелиминарни рунди за избор на финалисти кои ќе се натпреваруваат во финалниот настан;
 • Создавање можности за интерактивно вклучување на публиката преку сесии за прашања и одговори  или интерактивно гласање;
 • Препознавање и наградување на истакнати говорници со награди, сертификати или можности за понатамошен развој на вештините за говорење;

Соработка со меѓународни организации со цел креирање програми за размена, овозможувајќи им на младите лидери да посетуваат и учат од различни земји, култури и модели на лидерство

 • Инкорпорирање на извонредни искуства, како што се посети на локални бизниси, организации или владини институции, за да им се обезбеди на учесниците увид во различни практики и предизвици на лидерството;
 • Вклучување на проектна компонента за време на програмата за размена, каде што учесниците соработуваат со локалните заедници или организации за да се справат со конкретни општествени предизвици, вклучувајќи се во дијалог и споделување знаење со тамошните лидери, професионалци и членови на заедницата, поттикнувајќи културна размена и учење;
 • Спроведување на „Систем на пријатели“ каде што учесниците се поврзуваат со колеги во земјата домаќин, поттикнувајќи културна свесност, диверзитет и градење трајни меѓународни пријателства;
Skip to content