ЗАЕВ Програма за здрава животна средина

Во рамки на ЗАЕВ Програма за здрава животна срединасо цел подигање на свеста за заштита на животната средина преку реализација на активности и еколошки акции за борба против климатските промени, зголемување на зелените површини и чистење на постоечките, како и промовирање наобновливите извори на енергија, предвидена е реализација на:

21 Март - Меѓународен ден на шумите

Одбележување на Меѓународниот ден на шумите, 21 Март (International Day of Forests, 21 March), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации, на кој ќе бидат реализирани активности за зголемувањето на зелените површини кои се од огромно значење за зачувување на биодиверзитетот, здравјето на населениет и ублажување на ерозивните процеси и поплавите. Оваа програма е нашиот потребен придонес за заштита на животната средина, преку која ќе бидат засадени дрвја, цвеќиња и грмушести растенија, придонесувајќи кон создавањето зелена иднина за сите.

22 Март - Светски ден на водата

Одбележување на Светскиот ден на водата, 22 Март (World Water Day, 22 March), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нациисо цел реализација на активности кон глобалните заложби за намалување на загадувањето од пластика. Активностите ќе бидат насочени кон негување правилен однос кон водата, како еден од најскапоцените природни ресурси во светот. Конкретно, предвидено е да се подигне свеста за огромната количина отпад која се фрла во водите и околу водите, како и опасноста водите да се претворат во водена депонија. Преку чистење на околината на Струмица, односно на Габровските водопади (на падините напланината Беласица, над селото Габрово), Смоларскиот водопад (нападините на планината Беласица, во регионот на селото Смолари) и Колешинскиот водопад (на падините на планината Беласица, во долниот тек на реката Баба, село Колешино). Со чистењето на околината на претходно специфицираните водопади, се промовира подобра заштита на природата и одржливо користење на природните ресурси.

22 Април - Меѓународен ден на планетата Земја

Одбележување на Меѓународниот ден на планетата Земја, 22 Април (International Mother Earth Day, 22 April), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации, кој ќе биде одбележан преку уредување на јавните површини и простори заедно со граѓаните на територијата на општина Струмица. Овие активности ќе вклучат хортикултурно уредување (засадување на садници прилагодени на поднебјето на предвидениот јавен простор, нанесувањенапочва и оформување на тревници) и поставување урбана опрема (замена на постоечки клупи за седење и поставување нови; замена на нефункционални корпи за отпадоци и поставување нови). Крајниот резултат од овие активности треба да придонесе кон подигнување на нивото на хигиена на овие јавни површини и простори, како и обезбедување на поквалитетен начин на живот за граѓаните.

5 Јуни - Светски ден на животната средина

Одбележување на Светскиот ден на животната средина, 5 Јуни (World Environment Day, 5 June), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации, преку преземање мерки за подобрување на третманот на животните, подобрување на неопходните стандарди згрижување и намалување на бездомните кучиња и хумано справување со проблемите со бездомните животни.

Skip to content