ЗАЕВ Програма за здрава животна средина 23-24

Во рамки на„ЗАЕВ Програма за здрава животна средина“ со цел подигање на свеста за заштита на животната средина преку реализација на активности и еколошки акции за борба против климатските промени, зголемување на зелените површини и чистење на постоечките, како и промовирање на обновливите извори на енергија, предвидени се  oдбележувања на:

21 Март - Меѓународен ден на шумите

Одбележување на Меѓународниот ден на шумите, 21 Март (International Day of Forests, 21 March), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации, на кој ќе бидат реализирани активности за зголемувањето на зелените површини кои се од огромно значење за зачувување на биодиверзитетот, здравјето на населениет и ублажување на ерозивните процеси и поплавите. Оваа програма е нашиот потребен придонес за заштита на животната средина, преку која ќе бидат засадени дрвја, цвеќиња и грмушести растенија, придонесувајќи кон создавањето зелена иднина за сите.

22 Март - Светски ден на водата

Одбележување на Светскиот ден на водата, 22 Март (World Water Day, 22 March), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации со цел реализација на активности кон глобалните заложби за намалување на загадувањето од пластика. Активностите ќе бидат насочени кон негување правилен однос кон водата, како еден од најскапоцените природни ресурси во светот. Конкретно, предвидено е да се подигне свеста за огромната количина отпад која се фрла во водите и околу водите, како и опасноста водите да се претворат во водена депонија. Преку чистење на околината на Струмица, односно на Габровските водопади (на падините на планината Беласица, над селото Габрово), Смоларскиот водопад (на падините на планината Беласица, во регионот на селото Смолари) и Колешинскиот водопад (на падините на планината Беласица, во долниот тек на реката Баба, село Колешино). Со чистењето на околината на претходно специфицираните водопади, се промовира подобра заштита на природата и одржливо користење на природните ресурси.

22 Април - Меѓународен ден на планетата Земја

Одбележување на Меѓународниот ден на планетата Земја, 22 Април (International Mother Earth Day, 22 April), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации, кој ќе биде одбележан преку уредување на јавните површини и простори заедно со граѓаните на територијата на општина Струмица. Овие активности ќе вклучат хортикултурно уредување (засадување на садници прилагодени на поднебјето на предвидениот јавен простор, нанесување на почва и оформување на тревници) и поставување урбана опрема (замена на постоечки клупи за седење и поставување нови; замена на нефункционални корпи за отпадоци и поставување нови). Крајниот резултат од овие активности треба да придонесе кон подигнување на нивото на хигиена на овие јавни површини и простори, како и обезбедување на поквалитетен начин на живот за граѓаните.

5 Јуни - Светски ден на животната средина

Одбележување на Светскиот ден на животната средина, 5 Јуни (World Environment Day, 5 June), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации, преку преземање мерки за подобрување на третманот на животните, подобрување на неопходните стандарди згрижување и намалување на бездомните кучиња и хумано справување со проблемите со бездомните животни.

Во склоп на програмата ќе се реализираат следните активности:

Започнување еколошки кампањи преку промовирање одржливи и еколошки практики, како што се намалување на отпадот, заштеда на енергија и одговорна потрошувачка

 • Дизајнирање илустративни кампањи кои ги истакнуваат придобивките од еко-пријателските практики и ја подигаат свеста за еколошките прашања;
 • Креирање интерактивни активности и натпревари кои ги поттикнуваат учесниците да применуваат одржливи практики како што се предизвици за рециклирање, одржлив транспорт и натпревари за заштеда на енергија преку активно вклучување на учесниците;
 • Обезбедување ресурси и практични совети за учесниците да применуваат еколошки навики и да направат евалуација на нивниот еколошки импакт;
 • Формирање мултидисциплинарни тимови составени од учесници со искуство во науката за животната средина, екологијата, инженерството и вклучување на засегнатата заедницата;
 • Спроведување на теренски посети за да се проценат потенцијалните влијанија врз животната средина;
 • Подготовка на сеопфатни извештаи за проценка во кои се наведени потенцијалните влијанија, предложените мерки за решавање на детектираните проблеми и препораки за носителите на одлуки.

Развивање иницијативи за зачувување на биолошката разновидност со фокус на локалниот биодиверзитет, како што се кампањи за садење дрвја, проекти за обновување на живеалиштата или програми за „Граѓански научни програми“ за следење на популациите на дивиот свет

 • Идентификување области со висок степен на биолошката разновидност кои имаат потреба за зачувување, како што се локални шуми, мочуришта или живеалишта на загрозени видови;
 • Ангажирање на учесниците во практичните активности за зачувување, како што се садење дрвја или обновување на живеалиштата;
 • Соработка со локални организации за заштита, природни резервати или засолништа за диви животни за да се обезбеди обука и насоки за техниките за следење и зачувување;
 • Промовирање на Граѓански научни програми“ каде учесниците можат да придонесат за собирање податоци и следење на популациите на дивиот свет, разновидноста на растенијата или здравјето на екосистемот;
 • Подигнување на свеста за важноста на зачувувањето на биолошката разновидност преку едукативни кампањи, прошетки во природа и натпревари за фотографија со тематика од дивиот свет.

Работилници за одржливо земјоделство преку имплементирање земјоделски практики, органско градинарство и техники на урбано земјоделство

 • Соработка со локални фармери, земјоделски експерти и земјоделски организации за да се обезбедат стручни насоки и практични демонстрации;
 • Обезбедување ресурси на учесниците, како што се водичи за садење и совети за компостирање;
 • Воспоставување „Општествени градини“ или поддршка на постоечките каде што учесниците можат да практикуваат одржливи земјоделски техники и да ги споделат своите искуства;
 • Поттикнување размена на знаење и вмрежување меѓу учесниците за да се стимулира заедницата на ентузијасти за одржливо земјоделство.
Skip to content