Фондација Заев – Едно општетво за сите

Фондацијата е слободна во промовирањето на ставовите и мислењата за прашањата од нејзин интерес и може да поведува иницијативи и да учествува во градењето на јавното мислење и креирање на јавните политики.

ЗАЕВ ФОНДАЦИЈА е невладина, непартиска и непрофитна фондација од добротворен и хуманитарен карактер и дејност, која се основа заради остварување на образовни, социјални, научни и хуманитарни интереси преку вршење на дејности и активности за унапредување, поддршка и развој на граѓанското општество, деловната заедница, културата, спортот, уметноста, јавното здравје, едукацијата на млади во различни области и заштита на животната средина, во согласност со Уставот и законите.

Skip to content